Oznámenie č. 65/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov

Čiastka 22/1996
Platnosť od 06.03.1996
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 18. decembra 1995, na základe článku 6.