Oznámenie č. 64/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o bezvízových cestách občanov

Čiastka 22/1996
Platnosť od 06.03.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 13. januára 1996, na základe článku 12.

64

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. septembra 1995 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o bezvízových cestách občanov.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 13. januára 1996, na základe článku 12.

Týmto dňom vo vzťahu medzi zmluvnými stranami stratila platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti a rozvoji turistiky (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 126/1965 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky
o bezvízových cestách občanov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bulharskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené snahou uľahčiť vzájomné cestovanie občanom obidvoch štátov, a tým napomáhať rozvoj priateľských vzťahov medzi obidvoma štátmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto dohody, môžu vstupovať bez víza na územie štátu druhej zmluvnej strany a zdržiavať sa na ňom do 30 (tridsiatich) dní odo dňa vstupu za predpokladu, že tam nebudú vykonávať platenú pracovnú činnosť.

Článok 2

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov alebo služobných pasov a ktorí sú členmi diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu na území štátu druhej zmluvnej strany, alebo sú zástupcami štátu zmluvnej strany v medzinárodných organizáciách majúcich sídlo na území štátu druhej zmluvnej strany, v čase svojej akreditácie alebo výkonu funkcie vízum nepotrebujú.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov týchto osôb, ak s nimi žijú v spoločnej domácnosti a sú držiteľmi platných diplomatických pasov alebo služobných pasov.

Článok 3

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí vstupujú na územie štátu druhej zmluvnej strany na čas dlhší ako tridsať dní, ktorí naň vstupujú s cieľom vykonávať platenú pracovnú činnosť alebo z dôvodu trvalého pobytu, musia mať príslušné povolenie a vstupné vízum tohto štátu.

Článok 4

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí majú povolený dlhodobý alebo trvalý pobyt na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu vycestovať z územia tohto štátu a môžu sa naň vrátiť počas doby platnosti dlhodobého pobytu alebo trvalého pobytu bez víz, na základe platného cestovného dokladu.

Článok 5

Občania štátu jednej zmluvnej strany môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo vystupovať z územia štátu druhej zmluvnej strany cez hraničné priechody určené na medzinárodný cestovný styk.

Článok 6

Občania štátu jednej zmluvnej strany sú povinní počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať právne predpisy jej štátu.

Článok 7

Každá zmluvná strana má právo odmietnuť vstup na územie svojho štátu alebo zakázať pobyt na ňom občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorí by mohli ohroziť bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo zdravie obyvateľstva.

Článok 8

(1) Každá zmluvná strana môže z dôvodov bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia obyvateľstva, alebo z iných závažných dôvodov dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody celkom alebo jej časti s výnimkou článku 9.

(2) O zavedení a zrušení týchto opatrení sa zmluvné strany navzájom bezodkladne informujú diplomatickou cestou. Tieto opatrenia nadobudnú platnosť po doručení oznámenia druhej zmluvnej strane.

Článok 9

Zmluvné strany sa zaväzujú prijať na územie svojho štátu vlastných štátnych občanov bez osobitných formalít.

Článok 10

(1) Zmluvné strany si diplomatickou cestou navzájom vymenia vzory cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto dohody najneskôr 30 (tridsať) dní pred nadobudnutím jej platnosti.

(2) V prípade zmeny platných cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto dohody alebo pri zavedení nových cestovných dokladov sa zmluvné strany o tejto zmene informujú diplomatickou cestou a poskytnú si vzory zmenených alebo nových cestovných dokladov a nevyhnutné údaje o ich používaní najneskôr 30 (tridsať) dní pred ich zavedením do praxe.

Článok 11

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana ju môže písomne vypovedať diplomatickou cestou. V tom prípade sa platnosť dohody skončí uplynutím 90 (deväťdesiatich) dní odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Článok 12

Táto dohoda nadobúda platnosť tridsiatym dňom odo dňa doručenia neskoršej nóty o tom, že každá zo zmluvných strán splnila vnútroštátne podmienky nevyhnutné na nadobudnutie jej platnosti.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi zmluvnými stranami stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti a rozvoji turistiky podpísaná v Sofii 4. júna 1965.

Dané v Bratislave 18. septembra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Juraj Schenk v. r.

Za vládu

Bulharskej republiky:

Georgi Pirinski v. r.

Příloha 01

Príloha

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky
o bezvízových cestách občanov

Platnými cestovnými dokladmi podľa tejto dohody sú:

1. Pre občanov Slovenskej republiky

a) diplomatický pas,

b) služobný pas,

c) cestovný pas,

d) námornícka knižka,

e) cestovný preukaz.

2. Pre občanov Bulharskej republiky

a) diplomatický pas,

b) služobný pas,

c) obyčajný cestovný pas,

d) námornícky pas,

e) cestovný list (passavant).