Oznámenie č. 64/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o bezvízových cestách občanov

Čiastka 22/1996
Platnosť od 06.03.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 13. januára 1996, na základe článku 12.

Pôvodný predpis

06.03.1996