Oznámenie č. 63/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 22/1996
Platnosť od 06.03.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 8. januára 1996, na základe článku 11.

Pôvodný predpis

06.03.1996