Oznámenie č. 60/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou o sociálnom zabezpečení

Čiastka 21/1996
Platnosť od 29.02.1996
Redakčná poznámka

Správna dohoda nadobudla platnosť tým istým dňom ako zmluva, t. j. 1. februára 1996, na základe článku 12 a je platná počas platnosti zmluvy.

60

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. septembra 1994 bola v Bratislave podpísaná Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou o sociálnom zabezpečení.

Správna dohoda nadobudla platnosť tým istým dňom ako zmluva, t. j. 1. februára 1996, na základe článku 12 a je platná počas platnosti zmluvy.

SPRÁVNA DOHODA

o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou o sociálnom zabezpečení

Na základe ustanovenia článku 17 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou o sociálnom zabezpečení z 20. septembra 1994 (ďalej len „zmluva“) sa príslušné úrady dohodli takto:

PRVÁ ČASŤ

Článok 1

Vymedzenie výrazov

Výrazy použité v tejto správnej dohode majú rovnaký význam ako v zmluve.

Článok 2

Príslušní nositelia

(1) Príslušní nositelia podľa ustanovenia článku 1 zmluvy sú

v Slovenskej republike

– Národná poisťovňa, Správa Fondu dôchodkového poistenia,

– Národná poisťovňa, Správa Fondu nemocenského poistenia;

v Cyperskej republike

– Odbor služieb sociálneho poistenia.

(2) Rozsah pôsobnosti príslušných nositeľov je určený ustanoveniami zmluvy. Pri uplatňovaní ustanovení zmluvy príslušní nositelia komunikujú medzi sebou, s občanmi alebo ich zástupcami priamo bez sprostredkovania a navzájom si pomáhajú.

DRUHÁ ČASŤ

Článok 3

Vyslanie, štátna správa

V prípadoch uvedených v článkoch 7 až 9 zmluvy nositeľ zmluvnej strany, ktorého právne predpisy sa uplatňujú na žiadosť oprávneného občana, vydáva potvrdenie, že občan bude naďalej poistený podľa právnych predpisov prvej zmluvnej strany.

TRETIA ČASŤ

Prvá kapitola

Uplatňovanie právnych predpisov

Článok 4

Potvrdenie o dobách zabezpečenia (poistenia)

Pri uplatňovaní ustanovení článkov 11, 15 a 16 zmluvy vydáva príslušný nositeľ jedného zmluvného štátu pre príslušného nositeľa druhého zmluvného štátu potvrdenie o dobách zabezpečenia (poistenia) občana.

Druhá kapitola

Starobný dôchodok, invalidný dôchodok, dôchodky pozostalých

Článok 5

Požiadanie o priznanie dôchodku

(1) Ak občan podľa ustanovenia článku 14 zmluvy požiada o priznanie dôchodku príslušného nositeľa podľa miesta bydliska, príslušný nositeľ jednej zmluvnej strany bez meškania postúpi takúto žiadosť o dôchodok spolu so všetkými dokladmi príslušnému nositeľovi druhej zmluvnej strany.

(2) Ak občan získal doby zabezpečenia (poistenia) u obidvoch zmluvných strán a žiada o priznanie dôchodku, žiadosť sa postúpi príslušnému nositeľovi tej zmluvnej strany, na ktorej území má občan trvalé bydlisko.

(3) Lekárske vyšetrenie zariadi príslušný nositeľ podľa ustanovenia článku 2 ods. 1 správnej dohody v mieste trvalého bydliska.

Článok 6

Žiadosti o dôchodok

(1) Na účely potvrdenia údajov rozhodujúcich na posúdenie žiadosti o dôchodok sa používa jednotný formulár, v ktorom budú uvedené tieto údaje:

– dátum podania žiadosti o dôchodok,

– osobné údaje občana,

– doba zabezpečenia (poistenia) získaná podľa právnych predpisov zmluvnej strany.

(2) Na priznanie nároku na dôchodok príslušní nositelia si navzájom poskytujú všetky informácie, doklady, ako aj lekárske správy.

(3) Rozhodnutie o dôchodku príslušný nositeľ jednej zmluvnej strany zasiela príslušnému nositeľovi druhej zmluvnej strany, ako aj oprávneným občanom.

Článok 7

Výplata dôchodku

Príslušní nositelia vyplácajú dôchodok priamo oprávneným občanom.

Tretia kapitola

Dávky nemocenského poistenia (zabezpečenia) za pracovný úraz, chorobu z povolania a pohrebné

Článok 8

Ustanovenia článkov 5, 6 a 7 správnej dohody platia analogicky aj v prípade dávok nemocenského poistenia (zabezpečenia), dávok za pracovné úrazy, choroby z povolania a pohrebné.

ŠTVRTÁ ČASŤ

USTANOVENIA VZŤAHUJÚCE SA NA VŠETKY DÁVKY

Článok 9

Zúčtovanie správnych poplatkov

Správne poplatky za vykonanie lekárskych vyšetrení sa medzi príslušnými nositeľmi vzájomne nezúčtovávajú.

Článok 10

Opravný prostriedok

Príslušný nositeľ jednej zmluvnej strany po obdržaní opravného prostriedku postúpi opravný prostriedok spolu so všetkými písomnosťami príslušnému nositeľovi druhej zmluvnej strany, pričom

a) všetky písomnosti označí pečiatkou s dátumom prijatia,

b) kópie písomností uloží vo vlastnom depozitári,

c) bezodkladne zašle opravný prostriedok (originál) príslušnému nositeľovi druhej zmluvnej strany.

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Formuláre

Príslušní nositelia obidvoch zmluvných strán sa vzájomne dohodnú na formulároch žiadostí o dávky.

Článok 12

Platnosť

Táto správna dohoda nadobúda platnosť tým istým dňom ako zmluva a je platná počas platnosti zmluvy.

Dané v Bratislave 20. septembra 1994 vyhotovené v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a gréckom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Július Brocka v. r.

Za Cyperskú republiku:

Andreas Moushouttas v. r.