Oznámenie č. 60/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou o sociálnom zabezpečení

Čiastka 21/1996
Platnosť od 29.02.1996
Redakčná poznámka

Správna dohoda nadobudla platnosť tým istým dňom ako zmluva, t. j. 1. februára 1996, na základe článku 12 a je platná počas platnosti zmluvy.