Oznámenie č. 59/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou o sociálnom zabezpečení

Čiastka 21/1996
Platnosť od 29.02.1996
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny, t. j. 1. februára 1996, na základe článku 25 ods. 2.

Pôvodný predpis

29.02.1996