Oznámenie č. 57/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu

Čiastka 20/1996
Platnosť od 28.02.1996
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.