Zákon č. 56/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Čiastka 20/1996
Platnosť od 28.02.1996
Účinnosť od 28.02.1996

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1996 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.02.1996