Zákon č. 52/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z.

Čiastka 20/1996
Platnosť od 28.02.1996 do31.03.2002
Účinnosť od 01.03.1996 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.