Oznámenie č. 50/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o doplnení Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 a uľahčení jeho vykonávania

Čiastka 19/1996
Platnosť od 27.02.1996
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny, t. j. 1. februára 1996, na základe článku XVIII ods. 2. Ministerstvo spravodlivosti SR vydalo vyhlásenie o vzájomnosti medzi Slovenskou republiko...

50

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. júna 1994 bola vo Viedni podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o doplnení Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 a uľahčení jeho vykonávania.*

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila so zmluvou súhlas svojím uznesením č. 559 z 18. augusta 1994 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 19. októbra 1994.

Zmluva nadobudla platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny, t. j. 1. februára 1996, na základe článku XVIII ods. 2.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o doplnení Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 a uľahčení jeho vykonávania

Článok I

(k článku 2 dohovoru)

Ak sa povolí vydanie podľa článku 2 odseku 1 dohovoru, povolí sa vydanie aj pre iné činy, ktorých potrestanie patrí v oboch zmluvných štátoch do právomoci súdu.

Článok II

(k článku 5 dohovoru)

1. Pri daňových, monopolných, colných a devízových trestných činoch a pri trestných činoch spočívajúcich v porušení predpisov týkajúcich sa hospodárenia s tovarom alebo zahraničného obchodu sa vydanie povolí len vtedy, ak je čin, pre ktorý sa vydanie žiada, podľa práva dožiadaného zmluvného štátu súdne trestný.

2. Vydanie nemožno odmietnuť iba z dôvodu, že právo dožiadaného zmluvného štátu nepozná rovnaké daňové, monopolné, colné alebo devízové predpisy, alebo predpisy týkajúce sa hospodárenia s tovarom alebo zahraničného obchodu ako právo dožadujúceho zmluvného štátu.

Článok III

(k článku 7 a 8 dohovoru)

1. Dožiadaný zmluvný štát môže povoliť vydanie osoby pre trestný čin, na ktorého prejednanie je podľa jeho právnych predpisov daná právomoc súdov tohto štátu, vtedy, keď treba dať prednosť uskutočneniu trestného konania v dožadujúcom zmluvnom štáte vzhľadom na osobitné okolnosti, najmä z dôvodov zistenia pravdy, výmery trestu a výkonu trestu, alebo v záujme resocializácie páchateľa trestného činu.

2. Odsek 1 sa primerane použije pri rozhodovaní o súhlase na ďalšie odovzdanie (článok 15 dohovoru).

Článok IV

(k článku 9 dohovoru)

1. Vydanie sa nepovolí ani vtedy, ak činy, pre ktoré sa vydanie žiada, boli spáchané v treťom štáte a v tomto štáte bolo vydané jedno z rozhodnutí uvedených v článku 9 dohovoru.

2. Ak bol v dožiadanom zmluvnom štáte vynesený právoplatný rozsudok, napriek tomu sa môže povoliť vydanie za podmienok uvedených v článku III odseku 1 tejto zmluvy, ak obnovu trestného konania odôvodňujú nové skutočnosti alebo dôkazy alebo ak trest uložený v rozsudku nebol vykonaný celkom alebo sčasti a pre nevykonanú časť nebol trest odpustený.

3. Dožiadaný zmluvný štát neodmietne vydanie osoby, ak jeho justičné orgány túto osobu oslobodili len pre nedostatok svojej právomoci alebo ak pre tento nedostatok trestné stíhanie nebolo proti nej začaté, alebo už začaté trestné stíhanie bolo zastavené.

Článok V

(k článku 10 dohovoru)

Spočívanie alebo prerušenie premlčania sa posudzuje iba podľa právnych predpisov dožadujúceho zmluvného štátu.

Článok VI

1. Amnestia vyhlásená v dožiadanom zmluvnom štáte nebráni vydaniu, ak na konanie o trestnom čine, pre ktorý sa vydanie žiada, nie je daná právomoc dožiadaného zmluvného štátu.

2. Povinnosť vydať nie je dotknutá chýbajúcim súhlasom na trestné stíhanie alebo chýbajúcim iným vyhlásením poškodeného, ktoré je podľa práva dožiadaného zmluvného štátu potrebné na začatie trestného konania a na pokračovanie v ňom.

Článok VII

(k článku 12 dohovoru)

1. Vo veciach upravených touto zmluvou sa písomný styk uskutočňuje medzi Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na jednej strane a Spolkovým ministerstvom spravodlivosti Rakúskej republiky na druhej strane. Diplomatická cesta sa tým nevylučuje.

2. V prípade odkladu, prerušenia alebo podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia sa k žiadosti o vydanie alebo prevoz pripoja aj listiny, ktoré preukazujú dôvody na ich výkon.

Článok VIII

(k článku 14 dohovoru)

1. Podmienečné prepustenie alebo prepustenie z väzby vydanej osoby bez nariadenia obmedzenia slobody jej pohybu znamená jej úplné prepustenie na slobodu.

2. V zmysle článku 14 odseku 2 dohovoru môže dožiadaný zmluvný štát prijať aj opatrenia na to, aby získal podklady potrebné na podanie žiadosti o súhlas podľa článku 14 odseku 1 písm. a) dohovoru; na ten účel je prípustný výsluch vydanej osoby a jej predvedenie na výsluch. Po podaní žiadosti o súhlas môže byť vydaná osoba držaná vo väzbe bez ohľadu na obmedzenie uvedené v článku 14 dohovoru až do vydania rozhodnutia o tejto žiadosti, ak je vzatie do väzby podľa právnych predpisov dožadujúceho zmluvného štátu prípustné.

Článok IX

(k článku 15 dohovoru)

K žiadosti o súhlas s ďalším odovzdaním inej zmluvnej strane dohovoru alebo tretiemu štátu treba pripojiť doklady uvedené v článku 12 odseku 2 dohovoru, ktoré boli zaslané zmluvnému štátu žiadajúcemu o súhlas. Zmluvný štát, ktorý bol požiadaný o udelenie súhlasu, súhlas udelí, ak trestný čin, pre ktorý bolo o vydanie požiadané, je trestným činom, pre ktorý by bolo prípustné vydanie inej zmluvnej strane dohovoru alebo tretiemu štátu.

Článok X

(k článku 16 dohovoru)

1. Žiadosť o predbežnú väzbu možno podať prostredníctvom súdu, prokuratúry alebo príslušného ústredného justičného orgánu alebo policajného orgánu jedného zmluvného štátu príslušnému justičnému alebo policajnému orgánu druhého zmluvného štátu. Údaje o trestnom čine musia obsahovať krátky opis skutkového stavu.

2. Ak sa príslušné orgány jedného zmluvného štátu dozvedia, že na jeho území sa nachádza osoba, o ktorej vydanie môže žiadať druhý zmluvný štát, vyžiadajú si neodkladne spôsobom upraveným v článku 16 odseku 3 dohovoru od tohto štátu vyjadrenie, či bude žiadať o vydanie tejto osoby. Ak je osoba vzatá do predbežnej väzby, vyrozumie sa o tom druhý zmluvný štát s uvedením presného času a miesta jej vzatia do väzby.

3. Lehoty podľa článku 16 odseku 4 dohovoru budú dodržané, ak pred ich uplynutím bude ministerstvu spravodlivosti dožiadaného štátu telefaxom doručená žiadosť o vydanie a pripojené podklady a tieto listiny budú následne v primeranej lehote doručené v origináli.

Článok XI

(k článku 17 dohovoru)

Súčasne s rozhodnutím podľa článku 17 dohovoru rozhodne dožiadaný zmluvný štát o prípustnosti ďalšieho odovzdania; s týmto rozhodnutím oboznámi všetky zúčastnené štáty.

Článok XII

(k článku 19 dohovoru)

1. Článok 19 odsek 1 dohovoru sa vzťahuje aj na výkon ochranného opatrenia.

2. O dočasné odovzdanie v zmysle článku 19 odseku 2 dohovoru možno žiadať za účelom vykonania naliehavých procesných úkonov. Tieto procesné úkony treba v žiadosti bližšie označiť. Také odovzdanie možno odmietnuť, ak sa tým značne omešká alebo sťaží súdne stíhanie v dožiadanom zmluvnom štáte alebo ak by to mohlo spôsobiť neprimerané následky pre osobu, ktorá má byť odovzdaná. Po vykonaní procesných úkonov v dožadujúcom zmluvnom štáte alebo na žiadosť dožiadaného zmluvného štátu sa odovzdaná osoba vráti späť bez ohľadu na jej štátne občianstvo.

3. V prípade dočasného odovzdania je odovzdaná osoba držaná v dožadujúcom zmluvnom štáte po dobu svojho pobytu vo väzbe. Táto väzba sa v dožiadanom zmluvnom štáte započítava do výkonu trestu odňatia slobody.

4. Náklady dočasného odovzdania, ktoré vznikli na území dožiadaného zmluvného štátu, sa neuhrádzajú.

Článok XIII

(k článku 20 dohovoru)

1. Ak sa povolí vydanie osoby, budú aj bez osobitnej žiadosti, pokiaľ je to možné, súčasne s vydávanou osobou odovzdané veci označené v článku 20 dohovoru alebo veci získané ako protihodnota za také veci. Veci budú odovzdané aj vtedy, ak už povolené vydanie osoby nemožno vykonať kvôli jej úteku alebo úmrtiu; ďalej vtedy, ak vydanie, ktoré by podľa dohovoru bolo prípustné, nemožno povoliť, pretože osoba, ktorá má byť vydaná, ušla alebo zomrela, alebo nemohla byť v dožiadanom zmluvnom štáte zistená.

2. Dožiadaný zmluvný štát oznámi dožadujúcemu zmluvnému štátu, ktoré z vecí označených v článku 20 dohovoru boli zaistené, a či osoba, o ktorej vydanie sa žiada, s bezprostredným navrátením vecí poškodenému súhlasí. Dožadujúci zmluvný štát čo možno najskôr oznámi dožiadanému zmluvnému štátu, či upúšťa od odovzdania vecí za podmienky, že budú vydané poškodenému alebo ním poverenej osobe.

3. Dožiadaný zmluvný štát neuplatní pri odovzdaní vecí, ak sa vzdal ich navrátenia, záložné colné právo alebo iné vecné ručenie podľa predpisov colného či daňového práva okrem prípadov, keď vlastník vecí poškodený trestným činom príslušný poplatok sám dlhuje.

Článok XIV

(k článku 21 dohovoru)

1. Po dobu prevozu musí dožiadaný zmluvný štát držať osobu, ktorá mu bola odovzdaná, vo väzbe.

2. Ak má byť osoba, ktorá je jednému zo zmluvných štátov vydaná tretím štátom, prepravovaná vzdušnou cestou nad územím druhého zmluvného štátu bez medzipristátia v tomto štáte, netreba informovať zmluvný štát, nad ktorého územím sa má let uskutočniť, ak táto osoba nemá jeho štátne občianstvo, ani si ho nenárokuje, a nepôjde o vydanie pre jeden z trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 dohovoru.

Článok XV

(k článku 23 dohovoru)

Žiadosti o vydanie a ostatné písomnosti budú spísané v jazyku dožadujúceho zmluvného štátu. Preklady sa nevyžadujú.

Článok XVI

(k článku 25 dohovoru)

Na účely tejto zmluvy sa pojmom „ochranné opatrenie“ rozumie opatrenie spojené s pozbavením slobody, ktoré bolo nariadené súdnym rozhodnutím v súlade s trestnými zákonmi popri alebo namiesto trestu odňatia slobody. Ak je dĺžka trvania opatrenia, ktoré má byť vykonané, neurčitá, na účely tejto zmluvy bude rozhodujúci časový moment, ku ktorému najneskôr má byť opatrenie podľa práva dožadujúceho zmluvného štátu zrušené.

Článok XVII

(k článku 31 dohovoru)

Ak jeden zo zmluvných štátov vypovie dohovor, nadobudne výpoveď účinnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou dva roky po doručení oznámenia o vypovedaní generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

Článok XVIII

1. Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Bratislave.

2. Táto zmluva nadobudne platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny.

3. Táto zmluva sa uzatvára na neurčitú dobu a zostane v platnosti, pokiaľ ju jeden zo zmluvných štátov nevypovie písomne diplomatickou cestou. V takom prípade zanikne platnosť zmluvy jeden rok odo dňa vypovedania. Platnosť zmluvy zanikne aj bez jej vypovedania dňom, keď bude ukončená platnosť Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 medzi zmluvnými štátmi tejto zmluvy.

Dané vo Viedni 20. júna 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Milan Hanzel v. r.

Za Rakúsku republiku:

Nikolaus Michalek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Európsky dohovor o vydávaní z 13. decembra 1957 bol uverejnený pod č. 549/1992 Zb.