Oznámenie č. 50/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o doplnení Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 a uľahčení jeho vykonávania

Čiastka 19/1996
Platnosť od 27.02.1996
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny, t. j. 1. februára 1996, na základe článku XVIII ods. 2. Ministerstvo spravodlivosti SR vydalo vyhlásenie o vzájomnosti medzi Slovenskou republiko...

Pôvodný predpis

27.02.1996