Oznámenie č. 5/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom národného vzdelávania Poľskej republiky na roky 1995 – 1998

Čiastka 1/1996
Platnosť od 05.01.1996 do31.08.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 16. júna 1995, na základe článku 25 a platí do 31. augusta 1998.