Vyhláška č. 45/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 304/1994 Z. z. o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade za služby a o vreckovom

Čiastka 17/1996
Platnosť od 21.02.1996 do30.06.1998
Účinnosť od 01.03.1996 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.

OBSAH