Oznámenie č. 40/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode vlastníctva pozemku v súvislosti s prevodom bytov a nebytových priestorov

Čiastka 15/1996
Platnosť od 14.02.1996
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

40

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 11. januára 1996 č. 65/44/1996, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode vlastníctva pozemku v súvislosti s prevodom bytov a nebytových priestorov.

Týmto opatrením sa ustanovuje postup účtovania pri prevode vlastníctva pozemku v súvislosti s prevodom bytov a nebytových priestorov v prípadoch, keď sa cena pozemku pri prevode určuje podľa § 18a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Podľa tohto opatrenia postupujú štátne podniky (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie) a obchodné spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktoré majú právo hospodárenia s bytmi.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.