Zákon č. 387/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zamestnanosti

(v znení č. 70/1997 Z. z.)

Čiastka 132/1996
Platnosť od 31.12.1996 do31.01.2004
Účinnosť od 05.07.1997 do31.12.1997
Zrušený 5/2004 Z. z.