Zákon č. 375/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 280/1995 Z. z.

Čiastka 129/1996
Platnosť od 28.12.1996
Účinnosť od 28.12.1996

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.12.1996 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.12.1996