Zákon č. 374/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu

Čiastka 129/1996
Platnosť od 28.12.1996
Účinnosť od 01.01.1997