Oznámenie č. 372/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 9. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. januára 1997.