Oznámenie č. 371/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996 do30.04.1998
Zrušený 122/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1997.

371

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

opatrenie z 22. novembra 1996 č. 16, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 297/1995 Z. z.) v prílohe v skupine 6 dopĺňa novým platobným titulom 695 s názvom Nešpecifikované položky platobných titulov skupín 1 až 6.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1997.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 25/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.