Opatrenie č. 367/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 159/1995 Z. z. a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 212/1996 Z. z.

Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996 do30.06.2002

Pôvodný predpis

21.12.1996