Oznámenie č. 36/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

(v znení č. 243/1998 Z. z.)

Čiastka 14/1996
Platnosť od 10.02.1996
Účinnosť od 17.03.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 16. mája 1995, na základe článku 17.