Vyhláška č. 358/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní

Čiastka 126/1996
Platnosť od 13.12.1996 do31.12.2005
Účinnosť od 13.12.1996 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.