Oznámenie č. 355/1996 Z. z.Oznámenie Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Čiastka 125/1996
Platnosť od 12.12.1996 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

355

OZNÁMENIE

Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky vydala podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

výnos z 20. septembra 1996 č. 1/1996, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva.

Výnos upravuje v prílohách základné skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v pôsobnosti Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.