Nález č. 352/1996 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 14. novembra 1996 vo veci vyslovenia nesúladu § 10 ods. 1 a 10 a § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 124/1996
Platnosť od 11.12.1996
Účinnosť od 11.12.1996

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.12.1996 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

11.12.1996