Oznámenie č. 348/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky

Čiastka 121/1996
Platnosť od 06.12.1996 do31.12.2002
Zrušený 644/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 296/1997 Z. z. a nadobudli účinnosť 7. novembra 1997. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 9/1998 Z. z. a n...