Oznámenie č. 345/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk

Čiastka 120/1996
Platnosť od 30.11.1996
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 1996.

Pôvodný predpis

30.11.1996