Oznámenie č. 34/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite

Čiastka 13/1996
Platnosť od 03.02.1996
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 23. novembra 1994 na základe článku 36 ods. 3. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámilo, že 29. januára 2000 bol v Montreale prijatý Kartagenský protokol o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biolo...

OBSAH