Oznámenie č. 338/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 8. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 119/1996
Platnosť od 29.11.1996
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. decembra 1996.

338

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a podľa položky č. 6 časti I/A výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R–1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami,

výmer z 21. novembra 1996 č. Z–9/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 8. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z–1/1996.

Výmerom sa určujú maximálne ceny nových tuzemských i dovážaných liečiv a zdravotníckych pomôcok.

Výmer nadobúda záväznosť 1. decembra 1996.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 14/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.