Oznámenie č. 338/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 8. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 119/1996
Platnosť od 29.11.1996
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. decembra 1996.

Pôvodný predpis

29.11.1996