Vyhláška č. 335/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona

Čiastka 119/1996
Platnosť od 29.11.1996 do31.12.1999
Účinnosť od 01.12.1996 do31.12.1999
Zrušený 390/1999 Z. z.