Vyhláška č. 333/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Čiastka 119/1996
Platnosť od 29.11.1996
Účinnosť od 01.12.1996 do14.06.2020
Zrušený 146/2020 Z. z.

OBSAH