Vyhláška č. 331/1996 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Spravovací poriadok okresných úradov a krajských úradov na úseku katastra nehnuteľností

Čiastka 117/1996
Platnosť od 23.11.1996 do31.12.2001
Účinnosť od 01.12.1996 do31.12.2001
Zrušený 534/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1996 - 31.12.2001

Pôvodný predpis

23.11.1996