Zákon č. 330/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Čiastka 117/1996
Platnosť od 23.11.1996 do30.06.2006
Účinnosť od 01.11.2005 do30.06.2006
Zrušený 124/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1998 a pre rozpočtové organizácie 1. januára 1999