Opatrenie č. 33/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 1. novembra 1995

Čiastka 12/1996
Platnosť od 01.02.1996 do11.04.1996