Vyhláška č. 329/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu

Čiastka 116/1996
Platnosť od 22.11.1996 do31.01.2009
Účinnosť od 01.12.1996 do31.01.2009
Zrušený 326/2005 Z. z.

OBSAH