Zákon č. 328/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 116/1996
Platnosť od 22.11.1996 do31.12.2004
Najbližšie účinné znenie 22.11.1996
Zrušený 371/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1997