Zákon č. 325/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 114/1996
Platnosť od 20.11.1996 do31.03.1998
Účinnosť od 20.11.1996 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.

OBSAH