Zákon č. 323/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z.

Čiastka 112/1996
Platnosť od 19.11.1996 do30.06.2002
Účinnosť od 01.01.1997 do30.06.2002