Zákon č. 322/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Čiastka 112/1996
Platnosť od 19.11.1996
Účinnosť od 19.11.1996

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.11.1996 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

19.11.1996