Zákon č. 320/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/1996 Z. z.

Čiastka 112/1996
Platnosť od 19.11.1996 do31.03.2008
Účinnosť od 19.11.1996 do31.03.2008
Zrušený 68/2008 Z. z.

OBSAH