Oznámenie č. 32/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 12/1996
Platnosť od 01.02.1996
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 1996.