Oznámenie č. 319/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Dohovoru o právnom postavení utečencov a k Protokolu týkajúcemu sa právneho postavenia utečencov

Čiastka 111/1996
Platnosť od 19.11.1996
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 22. apríla 1954 na základe článku 43 ods. 1. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol platnosť 24. februára 1992 na základe článku 43 ods. 2. Protokol nadobudol platnosť 4. októbra 1967 v súlade s článkom VIII ods. 1 a pre Českú ...