Zákon č. 315/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách

Čiastka 109/1996
Platnosť od 14.11.1996 do31.01.2009
Účinnosť od 01.07.2001 do30.09.2001
Zrušený 8/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 129 ods. 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 1997, a § 84 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1999