Oznámenie č. 313/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 107/1996
Platnosť od 12.11.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 20. októbra 1996 na základe dohody obidvoch zmluvných strán.