Oznámenie č. 312/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/96 a Rozhodnutia č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o použití článku 34a prílohy II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime

Čiastka 107/1996
Platnosť od 12.11.1996
Redakčná poznámka

Rozhodnutia nadobudli platnosť 5. júla 1996 a sú účinné od 1. augusta 1996 na dobu šiestich mesiacov. Oznámením č. 43/1997 Z. z. Ministerstvo zahraničných vecí SR oznámilo, že 5. decembra 1996 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 5/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spolo...

Pôvodný predpis

12.11.1996