Oznámenie č. 308/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 105/1996
Platnosť od 31.10.1996 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. novembra 1996. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

Pôvodný predpis

31.10.1996