Oznámenie č. 306/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 104/1996
Platnosť od 26.10.1996 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. novembra 1996. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

306

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer z 22. októbra 1996 č. R-8/1996, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa menia maximálne ceny automobilových benzínov a motorovej nafty.

Výmer nadobúda záväznosť 1. novembra 1996.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č.13/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.