Oznámenie č. 304/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o odovzdávaní a prijímaní vlastných štátnych občanov

Čiastka 104/1996
Platnosť od 26.10.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 24. augusta 1996, na základe článku 11.

304

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. septembra 1995 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o odovzdávaní a prijímaní vlastných štátnych občanov.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 24. augusta 1996, na základe článku 11.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky
o odovzdávaní a prijímaní vlastných štátnych občanov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bulharskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

v záujme rozvoja vzájomnej spolupráce a prijatia rovnakých pravidiel a režimu pri odovzdávaní a prijímaní občanov svojich štátov, ktorých vstup alebo pobyt na území štátu druhej zmluvnej strany je nezákonný,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Zmluvná strana prijme na územie svojho štátu na základe žiadosti druhej zmluvnej strany občana svojho štátu, ktorý nezákonne vstúpil na územie štátu druhej zmluvnej strany a zdržiava sa na ňom.

(2) Zmluvná strana prijme občana svojho štátu aj vtedy, keď nevlastní platný cestovný doklad alebo iný preukaz totožnosti; jeho štátne občianstvo však musí byť preukázané na základe dokladov uvedených v článku 3 ods. 3.

(3) Zmluvné strany sa budú vopred písomne informovať o pripravovanom odovzdaní občana.

(4) Ustanovenie odseku 1 sa netýka občana s viacerými štátnymi občianstvami, ktorý nemá trvalý pobyt na území štátu prijímajúcej zmluvnej strany.

Článok 2

Ak prijímajúca zmluvná strana po prijatí podľa článku 1 zistí, že prijatá osoba nie je občanom jej štátu, odovzdávajúca zmluvná strana ju prijme naspäť. Ustanovenie článku 1 ods. 3 platí aj na spätné prijatie.

Článok 3

(1) Štátne občianstvo Slovenskej republiky podľa tejto dohody sa preukazuje týmito dokladmi:

a) platným cestovným dokladom,

b) platným občianskym preukazom,

c) platným občianskym preukazom Československej republiky, Československej socialistickej republiky a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s vyznačením štátneho občianstva Slovenskej republiky,

d) osvedčením o štátnom občianstve, ktoré nie je staršie ako 1 (jeden) rok.

(2) Štátne občianstvo Bulharskej republiky podľa tejto dohody sa preukazuje týmito dokladmi:

a) platným cestovným dokladom,

b) platným občianskym preukazom,

c) osvedčením o štátnom občianstve, ktoré nie je staršie ako 6 (šesť) mesiacov.

(3) Doklady, na ktorých základe sa považuje štátne občianstvo podľa tejto dohody za pravdepodobné, sú:

a) cestovný doklad po uplynutí doby jeho platnosti,

b) občiansky preukaz po uplynutí doby jeho platnosti,

c) preukazy, ktoré potvrdzujú príslušnosť osoby k ozbrojeným silám a ozbrojeným zložkám,

d) vodičský preukaz,

e) matričný doklad,

f) zápis o výpovedi odovzdávanej osoby, že je štátnym občanom štátu druhej zmluvnej strany,

g) zápis o výpovedi svedka potvrdzujúci štátne občianstvo odovzdávanej osoby,

h) iné doklady a dôkazy, ktoré uznajú príslušné orgány prijímajúcej zmluvnej strany.

(4) Ak odovzdávajúca zmluvná strana považuje štátne občianstvo za pravdepodobné, zašle prijímajúcej zmluvnej strane kópiu dokladu.

Článok 4

(1) Zmluvné strany si do 30 (tridsiatich) dní od podpísania tejto dohody diplomatickou cestou vymenia vzory dokladov uvedených v článku 3 ods. 1 a 2.

(2) Pri zmene dokladov preukazujúcich štátne občianstvo a pri zavedení nových druhov dokladov si zmluvné strany diplomatickou cestou vymenia ich vzory, a to najneskôr do 30 (tridsiatich) dní pred nadobudnutím ich platnosti.

Článok 5

Zastupiteľský úrad prijímajúcej zmluvnej strany vydá na žiadosť odovzdávajúcej zmluvnej strany občanovi, ktorý má byť odovzdaný a nemá platný cestovný doklad, náhradný cestovný doklad do 10 (desiatich) dní od podania žiadosti.

Článok 6

Všetky výdavky spojené s odovzdávaním občanov uhrádza odovzdávajúca zmluvná strana. To platí aj v prípadoch uvedených v článku 2 tejto dohody.

Článok 7

Zmluvné strany zastúpené pri vykonávaní tejto dohody Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Bulharskej republiky určia vo vykonávacom protokole

a) orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody,

b) hraničné priechody, cez ktoré sa bude odovzdávanie a prijímanie občanov uskutočňovať,

c) spôsob a termíny odovzdávania a prijímania občanov,

d) údaje a doklady potrebné pri odovzdávaní a prijímaní občanov.

Článok 8

Spory, ktoré vzniknú pri vykonávaní tejto dohody, budú riešiť príslušné orgány zmluvných strán rokovaním.

Článok 9

(1) Každá zmluvná strana môže z dôvodov bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia obyvateľstva kedykoľvek dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody celkom alebo čiastočne, čo vopred písomne diplomatickou cestou oznámi druhej zmluvnej strane.

(2) Dočasné pozastavenie vykonávania tejto dohody nadobudne platnosť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom druhá zmluvná strana dostala písomné oznámenie.

Článok 10

Ustanovenia tejto dohody neobmedzujú záväzky zmluvných strán vyplývajúce im z medzinárodných zmlúv, ktorými sú viazané, najmä z Dohovoru o právnom postavení utečencov podpísaného v Ženeve 28. júla 1951 a z Protokolu týkajúceho sa právneho postavenia utečencov podpísaného v New Yorku 31. januára 1967.

Článok 11

Táto dohoda nadobúda platnosť po uplynutí 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia poslednej nóty, ktorou si zmluvné strany oznámili, že boli splnené podmienky ustanovené vnútroštátnymi predpismi na nadobudnutie jej platnosti.

Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Zmluvné strany môžu dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. V takom prípade dohoda stráca platnosť po uplynutí 6 (šiestich) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi.

Dané v Bratislave 18. septembra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Juraj Schenk v. r.

Za vládu Bulharskej republiky:

Georgi Pirinski v. r.