Oznámenie č. 294/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Čiastka 99/1996
Platnosť od 16.10.1996 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 1996. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 381/1998 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 1999.